<253>

XIX. FRIEDRICHS BRIEF AN DEN PROFESSOR MYLLER. (DEN 22. FEBRUAR 1784.)[Titelblatt]