<195>

X. FRIEDRICHS BRIEF AN DEN MAJOR WILHELM SENNING. (DEN 27. MAI 1742.)[Titelblatt]